fbpx

黃竹坑

黃竹坑黃竹坑道44號 盛德工業大廈 16樓D座
Unit D, 16/F, Sing Teck Factory Building, 44 Wong Chuk Hang Road, Wong Chuk Hang

預約熱線 3792 0555Whatsapp 6651 8098

迷你倉

備註:
1) 以上優惠只適用於新客戶。
2) 以上優惠不可與其他優惠同時使用 。
3) 客戶必須繳付兩個月原價按金。
4) 優惠期最長限一年。
5) 迷你倉呎吋或有些微偏差,一切以迷你倉實物為準。
6) 本司有權對以上迷你倉之優惠及收價作出任何修訂,一切金額將以發票及迷你倉借用書所訂明的為準。